Условия за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни от “Фордевинд” ЕООД

Основание за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни

Чл. 1. “Фордевинд” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с провеждане на обучение в курс „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ”.

Цели и принципи

Чл. 2. (1) Цели – за осигуряване изпълнението на Национален стандарт за провеждане на обучение в курс „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ”.
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. Дружеството извършва операции с предоставените от Вас лични данни за:

• изготвяне на документи, необходими за уведомяване на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за документиране на обучението съгласно т. 7 ДОКУМЕНТИРАНЕ от Национален стандарт за провеждане на обучение в курс „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ”.
• подготовка на документи във връзка със завършване на курс „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ” съгласно Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1 от Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.
• изготвяне на Удостоверение за завършен курс съгласно т. 8 ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ, от Национален стандарт за провеждане на обучение в курс „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ”, Приложение 2.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация:

• трите имена
• ЕГН
• място и дата на раждане
• адрес по местоживеене
• електронна поща
• телефон
(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) При съхранение на данни, ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото.
(2) Фордевинд ЕООД съхранява документацията, съдържаща вашите лични данни на електронен и/или хартиен носител съгласно сроковете посочени в т. 7 ДОКУМЕНТИРАНЕ от Национален стандарт за провеждане на обучение в курс „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ” за срок от 5 години.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 6. За целите на предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Фордевинд ЕООД предоставя изискуемите документи, съдържащи Вашите лични данни на длъжностните лица от ИА „Морска администрация“, отговорни за провеждането на обучение в курс „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ”.

Top